Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I think they're different, but it's hard to explain how.
Em nghĩ chúng khác nhau. Nhưng thật khó để giải thích như thế nào.
In my opinion, a custom is something that has become an accepted way of doing things. And a tradition is something we do that is special and is passed down through the generations.
Theo ý em, một phong tục là cái gì đó mà trở thành một cách làm điều được chấp nhận. Và một truyền thống là điều gì đó mà chúng ta làm thật đặc biệt và được truyền qua nhiều thế hệ.
Yes, spot on! Give me an example of a custom.
Đúng vậy, chính xác! Hãy cho cô một ví dụ về phong tục nào!
Yes, we have to be at the dinner table on time.
Vâng, gia đình em phải có mặt vào bàn ăn đúng giờ.
You're kidding!
Cậu đùa à?
No, no. We've followed this tradition for generations.
Không. Chúng mình phải theo truyền thống đó quá nhiều thế hệ đấy.
Well, in the UK there are lots of customs for table manners. For example, we have to use a knife and fork at dinner. Then, there's a British tradition of having afternoon tea at 4 p.m.
À, ở Anh có nhiều phong tục về phép tắc ăn uống. Ví dụ, chúng em phải dùng dao và nĩa vào bữa tối. Sau đó có truyền thống của người Anh là dùng trà chiều lúc 4 giờ.
Sounds lovely! Now, for homework, you should find information about a custom or tradition. You're doing mini presentations next week...
Nghe dễ thương thật! Bây giờ, bài tập về nhà, các em nên tìm thông tin về một phong tục và truyền thống. Các em sẽ làm một bài thuyết trình ngắn vào tuần tới...
Học câu