17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

accept

nhận, chấp nhận

Xóa

generation

thế hệ

Xóa

social

[thuộc] xã hội

Xóa

customs

phong tục

Xóa

tradition

truyền thống

Xóa

pagoda

chùa

Xóa

knife

con dao

Xóa

generations

nhiều thế hệ

Xóa

explain

giải nghĩa