Giả lập hội thoại


Oh, excuse me, could you do me a favour and pass the milk jug?

Xin lỗi ông có thể đưa giùm tôi cái bình sữa được không?

Yes, of course. Here you are.

Được, đương nhiên rồi. Của cô đây.

So, what did you think of the last presentation?

Thế ông nghĩ gì về bài diễn thuyết cuối cùng?

Great, wasn’t it? I always enjoy her talks, don’t you?

Thật tuyệt, phải không? Tôi luôn thích các bài phát biểu của bà ấy, cô thích không?

Yes, she really knows how to captivate an audience, doesn’t she? But it wasn’t exactly what I was expecting.

Có chứ, bà ấy thật sự am hiểu cách thu hút khán giả, đúng vậy không? Nhưng bài diễn thuyết không hẳn như tôi mong đợi.

No? Why’s that?

Không? Sao vậy?

Well, I thought there was going to be a panel discussion at the end ...

Ồ, tôi cho rằng sẽ có thảo luận vào cuối buổi ...

Oh, I think that’s coming up after the coffee break.

À, tôi nghĩ rằng sẽ có vào sau tiệc cà phê.

Oh, I see. And what do you think of the conference so far?

Ồ, tôi hiểu rồi. Thế cho đến giờ ông có suy nghĩ gì về hội thảo?

Not bad. Fewer people than last year, aren’t there?

Không tệ. Có ít người hơn so với năm ngoái thì phải?

Yes, it must be the venue. Copenhagen isn’t exactly the cheapest city to get to, is it?

Phải, chắc hẳn là do địa điểm tổ chức. Chính xác thì Copenhagen không phải là thành phố có mức sống rẻ nhất, đúng không?

No, that’s true. Do you mind me asking where you are from?

Đúng vậy. Cho phép tôi hỏi cô từ đâu đến?

Oh, I’m from the UK, Birmingham. And yourself?

Ồ, tôi đến từ Vương quốc Anh, Birmingham. Thế còn ông?

I’m Danish.

Tôi là người Đan Mạch.

Really? oh, sorry, I didn’t realise ...

Thật chứ? Ồ, thật xin lỗi, tôi đã không biết ...

No, no, that’s all right. Copenhagen is expensive, I know.

Không, không, không sao. Tôi hiểu Copenhagen là nơi có mức sống đắt đỏ.

Well, you speak excellent English, if you don’t mind me saying.

Ồ, nếu ông không phiền, ông nói tiếng Anh rất tuyệt.

Thanks. Actually, my sister's doing research at Cambridge University. So, you know, I visit her often.

Cảm ơn. Thật ra, chị của tôi đang làm nghiên cứu ở Đại học Cambridge. Thế nên, cô biết đấy, tôi thường đến thăm chị mình.

Oh, really?

Ồ, thật sao?

Uh-huh. My name is Erik, by the way.

Tiện thể, tên tôi là Erik.

Nice to meet you, Erik. I’m Yasmin.

Rất hân hạn được gặp cô, Erik. Tôi là Yasmin.