Nói trước

Have you done that kind of job before?

Trước đây anh đã làm loại công việc đó chưa?

Nói sau

I have got a job in a department store.

Tôi làm việc ở một cửa hàng bách hoá.

Nói trước

How long have you been working here?

Anh đã làm việc ở đó được bao lâu rồi?

Nói sau

One year.

Một năm.

Nói trước

Can you often work overtime?

Anh có thể thường xuyên làm việc ngoài giờ không?

Nói sau

Yes, no problem.

Tất nhiên là được, không vấn đề gì.

Nói trước

How many employers have you worked for?

Anh đã làm việc cho bao nhiêu công ty rồi?

Nói sau

Only one, since I have graduated from the University for just over a year.

Chỉ một vì tôi mới tốt nghiệp đại học được hơn 1 năm.

Nói trước

What kind of work are you doing now?

Hiện nay anh đang làm công việc gì?

Nói sau

I am working as an export sales staff member for a foreign trading company.

Tôi là nhân viên kinh doanh xuất khẩu cho một công ty thương mại nước ngoài.