Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Have you done that kind of job before?
Trước đây anh đã làm loại công việc đó chưa?
I have got a job in a department store.
Tôi làm việc ở một cửa hàng bách hoá.
How long have you been working here?
Anh đã làm việc ở đó được bao lâu rồi?
One year.
Một năm.
Can you often work overtime?
Anh có thể thường xuyên làm việc ngoài giờ không?
Yes, no problem.
Tất nhiên là được, không vấn đề gì.
How many employers have you worked for?
Anh đã làm việc cho bao nhiêu công ty rồi?
Only one, since I have graduated from the University for just over a year.
Chỉ một vì tôi mới tốt nghiệp đại học được hơn 1 năm.
What kind of work are you doing now?
Hiện nay anh đang làm công việc gì?
I am working as an export sales staff member for a foreign trading company.
Tôi là nhân viên kinh doanh xuất khẩu cho một công ty thương mại nước ngoài.
Học câu