17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

kind

loại hình

Xóa

store

cửa hàng

Xóa

overtime

giờ làm thêm (ngoài giờ thường lệ)

Xóa

employers

nhà tuyển dụng

Xóa

foreign

[thuộc] nước ngoài, ngoại

Xóa

trading

thương mại