17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

hi

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) này!, ê! (gọi, chào)

Xóa

consist

(+ of) gồm có

Xóa

average

bình thường, trung bình

Xóa

condition

điều kiện

Xóa

withdraw

rút, rút khỏi