Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

hi

/haɪ/

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) này!, ê! (gọi, chào)

consist

/kən'sist/

(+ of) gồm có

the committee consists of ten members

average

/ˈæv.ər.ɪdʒ/

bình thường, trung bình

the average of 4, 5 and 9 is 6

condition

/kənˈdɪʃ.ən/

điều kiện

the condition of slavery

withdraw

/wɪðˈdrɔː/

rút, rút khỏi

the general refused to withdraw his troops

Chọn tất cả