Nói trước

Hello. Welcome to Geography Club.

Chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý.

Nói sau

Sorry! Can I come in? I went to the wrong room.

Xin lỗi! Mình vào được chứ? Mình đã vào sai phòng.

Nói trước

No problem. We are just starting now. Today, I'm going to introduce some natural workers of the world to you.

Không sao, chúng mình chỉ mới bắt đầu bây giờ thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu vài kỳ quan thiên nhiên thế giới cho các bạn.

Nói sau

Great! What's that in the first picture. It looks incredible.

Tuyệt! Cái gì trong bức tranh đầu tiên vậy? Trông nó có vẻ lạ thường.

Nói trước

Yes! Is it a red mountain?

Đúng rồi! Nó là núi đỏ phải không?

Nói sau

Well. That's Ayres rock. It's in the middle of Austrailia. Local people call it Uluru.

À, đó là núi Ayres. Nó nằm ở trung tâm của nước úc. Người dân địa phương gọi nó là Ưluru.

Nói trước

Can you spell that, please?

Bạn có thể đánh vần từ đó được không?

Nói sau

Sure, it's U-L-U-R-U

Được thôi. Nó là U-L-U-R-U.

Nói trước

Thank you.

Cảm ơn.

Nói sau

It's not the highest mountain in Australia, but it's the most beutiful its colour changes at differrent times of the day. People think it's best in the evening when it is red.

Nó không phải là ngọn núi cao nhất ở úc, nhưng nó là ngọn núi đẹp nhất. Màu sắc của nó thay đổi vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Mọi người nghĩ rằng nó đẹp nhất là vào buổi tối, khi nó màu đỏ.

Nói trước

I want to visit Ayres Rock one day.

Mình muốn đến thăm núi Ayres một ngày nào đó.

Nói sau

Picture 2 is HA long bay, isn't it?

Hình 2 là Vịnh Hạ Long phải không?

Nói trước

Well done Nick, that's right. What else do you know.?

Hay lắm Nick, đúng rồi. Bạn biết gì nào?

Nói sau

It's in Viet nam, of course. Ha ha.

Nó ở Việt Nam, dĩ nhiên rồi! Ha ha.

Nói trước

Yes, it is! There are many islands there. This picture shows Tuan Chau. It's one of the largest Islands.

Đúng rồi. Có nhiều đảo ở đó. Bức hình này cho thấy Tuần Châu. Nó là một trong những đảo lớn nhất.

Nói sau

How about picture ...

Còn bức hình thứ 3...