Nói trước

Hey, I'm visiting Viet Nam this spring. I really want to see a festival there.

Chào, mình sẽ thăm Việt Nam vào mùa xuân này. Mình thật sự muốn xem một lễ hội nơi đây.

Nói sau

Really? Well, how about the Hue Festival?

Thật à? À, vậy lễ hội Huế thì sao?

Nói trước

What's that? And when is it?

Đó là gì? Và khi nào?

Nói sau

It's in April. There's lots to see - a grand opening ceremony, an ao dai fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court music performances... and sporting activities like human chess, boat races...

Nó vào tháng 4. Có nhiều điều để xem - một nghi lễ khai mạc, một chương trình thời trang áo dài, một Đêm Phương Đông hoặc chương trình đêm phương đông, trình diễn nhạc cung đình... và những hơạt động thể thao như cờ người, đua thuyền...

Nói trước

Sounds great! How about festivals in February or March?

Nghe hay đấy! Vậy những lễ hội vào tháng 2 hoặc 3 thì sao?

Nói sau

Well, there's the Tet holiday. Why don't you come for that?

À, có nghỉ lễ Tết. Tại sao bạn không đến vào dịp đó nhỉ?

Nói trước

Are you sure? But it's your family reunion.

Bạn chắc chứ? Nhưng đó là dịp đoàn tụ gia đình bạn mà.

Nói sau

Sure! Come and join the celebration. To welcome Tet, we prepare a five-fruit tray and make jam and chung cakes. It's hard to explain on the phone. Just come, you won't regret it.

Chắc! Hãy đến và tham gia lễ hội. Để chào đón Tết, chúng mình chuẩn bị khay ngũ quả, làm mứt và bánh chưng. Thật khó để giải thích qua điện thoại. Chỉ cần đến, bạn sẽ không phải tiếc đâu.

Nói trước

Thanks, Duong!

Cảm ơn Dương.

Nói sau

Yes,... Then on the 12th day of the first lunar month I'll take you to Bac Ninh Province, which is north of Ha Noi, to see the Lim Festival.

Đúng vậy... Sau đó vào ngày 12 của tháng Giêng Âm lịch, mình sẽ dẫn bạn đi Bắc Ninh, nằm ở phía Bắc Hà Nội, để xem lễ hội Lim

Nói trước

Slow down, Duong! The 'what' festival?

Chậm lại nào Dương! Lễ hội gì chứ?

Nói sau

Lim - there's traditional quan ho singing which is performed on dragon boats, and folk games like swinging on huge bamboo swings, wrestling...

Lim - có một bài hát quan họ truyền thông mà được trình diễn trên những con thuyền rồng và những trò chơi dân gian như bơi trên những cánh bằng tre khổng lồ, đấu vật...