Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Really? Well, how about the Hue Festival?
Thật à? À, vậy lễ hội Huế thì sao?
What's that? And when is it?
Đó là gì? Và khi nào?
It's in April. There's lots to see - a grand opening ceremony, an ao dai fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court music performances... and sporting activities like human chess, boat races...
Nó vào tháng 4. Có nhiều điều để xem - một nghi lễ khai mạc, một chương trình thời trang áo dài, một Đêm Phương Đông hoặc chương trình đêm phương đông, trình diễn nhạc cung đình... và những hơạt động thể thao như cờ người, đua thuyền...
Are you sure? But it's your family reunion.
Bạn chắc chứ? Nhưng đó là dịp đoàn tụ gia đình bạn mà.
Sure! Come and join the celebration. To welcome Tet, we prepare a five-fruit tray and make jam and chung cakes. It's hard to explain on the phone. Just come, you won't regret it.
Chắc! Hãy đến và tham gia lễ hội. Để chào đón Tết, chúng mình chuẩn bị khay ngũ quả, làm mứt và bánh chưng. Thật khó để giải thích qua điện thoại. Chỉ cần đến, bạn sẽ không phải tiếc đâu.
Yes,... Then on the 12th day of the first lunar month I'll take you to Bac Ninh Province, which is north of Ha Noi, to see the Lim Festival.
Đúng vậy... Sau đó vào ngày 12 của tháng Giêng Âm lịch, mình sẽ dẫn bạn đi Bắc Ninh, nằm ở phía Bắc Hà Nội, để xem lễ hội Lim
Slow down, Duong! The 'what' festival?
Chậm lại nào Dương! Lễ hội gì chứ?
Lim - there's traditional quan ho singing which is performed on dragon boats, and folk games like swinging on huge bamboo swings, wrestling...
Lim - có một bài hát quan họ truyền thông mà được trình diễn trên những con thuyền rồng và những trò chơi dân gian như bơi trên những cánh bằng tre khổng lồ, đấu vật...
Học câu