17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

oriental

Phương Đông

Xóa

boats

thuyền

Xóa

wrestling

(thể thao) đấu vật

Xóa

folk

dân gian

Xóa

dragon

rồng

Xóa

regret

hối tiếc, tiếc

Xóa

jam

mứt

Xóa

chess

cờ