Giả lập hội thoại


Would you talk about your merits?

Vui lòng nói về những thành tích của anh.

Yes, madam. When I was the sales manager of Coren Frienship store, I succeeded in raising yearly sales by 25%.

Vâng thưa bà. Khi tôi làm quản lý kinh doanh của Cửa hàng Coren Friendship, tôi đã thành công khi tăng doanh số bán hàng mỗi năm lên 25%.

That's fine. Have you got any these published in English?

Tốt đấy. Những thông tin này của anh có được đăng bằng tiếng anh không?

Yes, madam. I have got two articles in English published in the Times Magazine in 1993.

Có thưa bà. Tôi có 2 mẩu tin bằng tiếng anh được trên tạp chí Times vào năm 1993.

Have you received any honors or rewards?

Anh có nhận được danh hiệu hay phần thưởng nào không?

I was chosen as one of the Top Ten Prominent Youths of Britain in 1996.

Tôi được bình chọn là 1 trong 10 người trẻ xuất sắc của Anh năm 1996.