Giả lập hội thoại


Good morning, you must be Peter Masters. I’m Frank Wepler. Welcome to IGS.

Chào buổi sáng, Ngài chắc hẳn là Peter Masters. Tôi là Frank Welpler. Chào mừng ngài tới IGS.

Thank you. It’s nice to finally meet you face to face.

Cảm ơn. Rất vui vì cuối cùng đã được gặp mặt anh.

Yes, we’ve talked so much on the phone, I feel I know you already. Peter, I’d like to introduce you to Annie Thomas, our customer services manager. Annie, this is Peter Masters from TopForm, in Bristol.

Vâng, chúng ta đã nói chuyện rất nhiều trên điện thoại, tôi có cảm giác như tôi đã biết ngài rồi. Peter, Tôi xin giới thiệu Ngài với cô Annie Thomas, Quản lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Annie, Đây là ngài Peter Masters từ TopForm, tại Bristol.

Nice to meet you, Ms Thomas.

Rất vui được gặp cô, cô Thomas.

Nice to meet you, too.

Cũng rất vui được gặp Ngài.

So, if you’d just come this way...

Vậy, Nếu ngài ........................

How was your flight from Bristol?

Chuyến bay từ Bristol của Ngài thế nào ạ?

It was fine. It even arrived a bit early.

Tốt cô a. Nó còn đáp xuống hơi sớm chút.

And is this your first time in Brussels?

Và đây là lần đầu tiên Ngài đến Brussels?

No, it’s my third. I’ve been here a couple times as a tourist. I really like the city.

Không, đây là lần thứ 3. Tôi đã đến đây du lịch đôi lần. Tôi thực sự thích thành phố này.

So, here we are. May I take your coat?

À, chúng ta đến rồi. Tôi cầm áo khoác cho Ngài được không?

Oh, that’s very kind of you.

Ồ, Anh chu đáo quá!

If you’d like to take a seat...

Xin mời ngài ngồi ...

Thank you.

Cảm ơn anh.

Would you care for coffee or tea?

Ngài muốn dùng cà phê hay trà ?

Peter Tea would be nice, with two sugars.

Trà sẽ rất tuyệt ,với hai viên đường nhé.