Học câu

I have been assigned to work with five other people on a project.
Tôi được chỉ định làm việc với 5 người khác trong 1 dự án.
Thu âm
Nghe lại
Is the project too hard for everyone to work on?
Dự án đó có quá khó để mọi người làm việc không?
Thu âm
Nghe lại
No, but no one is working together on it.
Không nhưng không ai làm việc cùng với nhau cả.
Thu âm
Nghe lại
So your group is having a problem with teamwork.
Vậy là nhóm anh gặp vấn đề với làm việc nhóm?
Thu âm
Nghe lại
Yes, and I don't know what to do about it.
Vâng, nhưng tôi không biết làm gì về điều đó.
Thu âm
Nghe lại
When is your project due?
Khi nào dự án của anh đến hạn?
Thu âm
Nghe lại
We have until next week to finish it.
Chúng tôi phải hoàn thành nó đến hết tuần sau.
Thu âm
Nghe lại
Is there anyone that is in charge of the team?
Có ai phụ trách đội không?
Thu âm
Nghe lại
No everyone is just doing their own separate work on it.
Không mỗi người làm phần việc riêng của mình trong dự án.
Thu âm
Nghe lại
If your group doesn't come together, then they will not know what is done and what needs to be done.
Nếu nhóm của anh không họp lại, thì họ sẽ không biết phần nào đã hoàn thành và phần nào cần phải thực hiện.
Thu âm
Nghe lại
But how do I get them to work together as a team?
Làm thế nào để tôi khiến họ làm việc như một đội đây chứ?
Thu âm
Nghe lại
If your group does not have a leader, then you should step up and be one.
Nếu nhóm của bạn không có trưởng nhóm, anh nên tự ứng cử và trở thành trưởng nhóm.
Thu âm
Nghe lại
How do I do that?
Tôi làm vậy như thế nào?
Thu âm
Nghe lại
You should call everyone together for a meeting so they are all in one place.
Anh nên họp mọi người lại để tất cả mọi người cùng ngồi một nơi.
Thu âm
Nghe lại
And then what should I do when I have them all together?
Và sau đó tôi cần làm gì để họ đồng tâm với nhau?
Thu âm
Nghe lại
Let them know that this project is important, and so is working as a team to get it done.
Cho họ biết là dự án này là quan trọng và để hoàn thành họ cần làm việc theo nhóm.
Thu âm
Nghe lại