17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

team-work

làm việc nhóm

Xóa

due

đến hạn

Xóa

finish

hoàn thành

Xóa

separate

tách rời, riêng; khác biệt

Xóa

leader

người lãnh đạo

Xóa

project

dự án; đề án