17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

ratio

tỷ lệ

Xóa

question

câu hỏi

Xóa

finance

tài chính

Xóa

use

dùng cái gì, đưa cái gì vào sử dụng

Xóa

high

cao

Xóa

creditor

chủ nợ

Xóa

worried

cảm thấy lo lắng, bồn chồn

Xóa

leverage

sức đòn bẩy

Xóa

come

đến, tới