17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

temple

đền, điện, miếu, thánh thất, thánh đường

Xóa

imperial

[thuộc] hoàng đế

Xóa

consider

coi như

Xóa

surround

bao quanh; bao vây