Nói trước

I phoned you around 9 p.m. last night, but no reply.

Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng không trả lời.

Nói sau

Oh, I was doing some Internet research on Vietnamese legends for my project.

Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết cho dự án của mình.

Nói trước

Have you found one you like yet?

Bạn đã tìm ra cái bạn thích chưa?

Nói sau

Not really. Can you suggest anything?

Thật ra chưa. Bạn có đề nghị gì không?

Nói trước

We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co.

Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một truyên nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nói sau

Oh yeah? What's it about?

Ồ tuyệt phải không? Nó nói về gì?

Nói trước

Well, its about the origins of the Vietnamese people.

À, nó nói về nguồn gốc của người Việt Nam.

Nói sau

Who are the main characters?

Ai là nhân vật chính?

Nói trước

Lac Long Quan — the dragon king of the ocean, Au Co —a fairy, and their sons.

Lạc Long Quân - vua rồng của biển cả, Âu Cơ - một nàng tiên và con trai của họ.

Nói sau

And what's the story?

Và câu chuyện là gì?

Nói trước

Let me see... Lac Long Quan married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Để mình xem... Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một cái túi với 100 cái trứng mà nở ra 100 bé trai.

Nói sau

One hundred baby boys? That's a lot.

Một trăm bé trai à? Nhiều thế.

Nói trước

And some years later, Lac Long Quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, and Au Co took the others to the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.

Nói sau

What an interesting legend it is! I think I've found the subject of my project.

Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!