Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Oh, I was doing some Internet research on Vietnamese legends for my project.
Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết cho dự án của mình.
Have you found one you like yet?
Bạn đã tìm ra cái bạn thích chưa?
Not really. Can you suggest anything?
Thật ra chưa. Bạn có đề nghị gì không?
We have lots of legends, folk tales, and fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan and Au Co.
Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một truyên nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Oh yeah? What's it about?
Ồ tuyệt phải không? Nó nói về gì?
Who are the main characters?
Ai là nhân vật chính?
Let me see... Lac Long Quan married Au Co. She gave birth to a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.
Để mình xem... Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một cái túi với 100 cái trứng mà nở ra 100 bé trai.
One hundred baby boys? That's a lot.
Một trăm bé trai à? Nhiều thế.
And some years later, Lac Long Quan missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, and Au Co took the others to the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.
Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.
Học câu