17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

legend

truyền thuyết

Xóa

fable

truyên ngụ ngôn

Xóa

fairy

tiên, tiên nữ

Xóa

ancestor

tổ tiên

Xóa

project

dự án; đề án