Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What does your company manufacture?
Công ty bên anh sản xuất gì?
Our company uses raw materials to create engine parts.
Công ty chúng tôi sử dụng nguyên liệu thô để sản xuất các bộ phận động cơ.
Do you sell your engine parts directly to consumers?
Anh bán trực tiếp các bộ phận động cơ này cho khách hàng à?
A small amount of our finished products are sold to consumers.
Một số lượng nhỏ thành phẩm được bán cho người tiêu dùng.
And the rest are sold to other manufacturers.
Và số còn lại được bán cho các nhà sản xuất khác.
Yes, and they use our finished products for more complex products like airplanes.
Vâng, và họ sử dụng thành phẩm của chúng tôi cho các sản phẩm phức tạp hơn như máy bay chẳng hạn.
Does your company use a specific kind of manufacutring?
Công ty của anh có sử dụng phương thức sản xuất cụ thể nào không?
Our factory uses mass production to create our parts.
Nhà máy chúng tôi áp dụng phương thức sản xuất hàng loạt để sản xuất các cấu kiện.
And what is mass production?
Vậy sản xuất hàng loạt là gì?
It is the production of large amounts of products usually with aid of an assembly line.
Đó là sản xuất một lượng lớn sản phẩm thường là với sự hỗ trợ của dây chuyền lắp ráp.
I thought that assembly lines only had people on them.
Tôi cứ nghĩ là các dây chuyền lắp ráp chỉ có người trên chúng?
No, many assembly lines use machines that are controlled by people.
Không nhiều dây chuyền lắp ráp sử dụng máy móc và được điều khiển bằng con người.
So the machines do the work, and the people just make sure it is done right.
Vậy các máy móc thì làm việc và con người chỉ đảm bảo là công việc được thực hiện đúng.
Exactly
Chính xác anh ạ.
Học câu