17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

factory

xí nghiệp; nhà máy

Xóa

manufacture

chế tạo, sản xuất

Xóa

raw

thô

Xóa

material

vật liệu

Xóa

engine

máy, động cơ

Xóa

directly

trực tiếp

Xóa

consumer

người tiêu dùng

Xóa

complex

phức tạp