Học nghe - Getting Started - Hôm nay trên tivi có gì?


Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What are you doing tonight, Hung?
Bạn sẽ làm gì tối nay, Hùng?
I'm watching my favourite programme - Laughing out Loud!
Mình sẽ xem chương trình truyền hình yêu thích của mình - Laughing Out Loud!
It's a show of funny clips.
Nó là một chương trình có nhiều clip vui nhộn.
What channel is it on?
Nó được chiếu trên kênh nào?
VTV3, and after that I'll watch Mr Bean.
VTV3 và sau đó mình sẽ xem chương trình Mr. Bean.
That's the funny man...
Đó là một người đàn ông vui nhộn đấy.
Yes. Come and watch it with me.
Đúng thế. Đến và xem với mình nhé.
Oh no.... I don't like Mr Bean. He's awful.
Ồ không. Mình không thích Mr. Bean. Ông ấy thật kỳ lạ.
So, we can watch Tom and Jerry.
Vậy chúng ta có thể xem Tom và Jerry được không?
Who doesn't? I like the intelligent little mouse, Jerry. He's so cool.
Ai lại không thích? Mình thích chú chuột nhỏ thông minh, Jerry. Nó thật tuyệt.
But Tom's funny, too. Stupid, but funny.
Nhưng Tom thì cũng vui nhộn. Ngu ngốc nhưng vui nhộn.
Yes. Can you give me the newspaper on the desk?
Đúng thế. Cậu đưa giúp mình tờ báo trên bàn được không?
Sure. Do you want to check the TV schedule?
Được. Cậu muốn kiểm tra chương trình truyền hình à?
Học câu