Nói trước

Your home village is so beautiful. There are so many trees, flowers and birds.

Làng quê của bạn thật đẹp. Có nhiều cây, hoa và động vật.

Nói sau

Yes, that's why I like coming back here on holiday.

Đúng vậy, đó là tại sao mình thích trở về nơi đây vào mỗi kỳ nghỉ.

Nói trước

Mi, what's that factory? It looks new.

Mi à, nhà máy đó là gì vậy? Trông nó mới nhỉ.

Nói sau

I don't know. There wasn't a factory here last year.

Mình không biết. Năm rồi không có nhà máy nào ở đây cả.

Nói trước

Mi, look at the lake! Its water is almost black.

Mi, nhìn cái hồ kìa! Nước của nó gần như đen thui!

Nói sau

Let's go closer.... I can't believe my eyes. The fish are dead!

Chúng ta lại gần xem... Mình không thể tin vào mắt mình nữa! Cá chết rồi!

Nói trước

I think the waste from the factory has polluted the lake. The fish have died because of the polluted water.

Mình nghĩ chất thải từ nhà máy làm ô nhiễm hồ đấy. Cá chết bởi vì nước ô nhiễm.

Nói sau

That's right. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

Đúng rồi, nếu nhà máy tiếp tục gây độc hại nguồn nước. Tất cả cá và những động vật dưới nước sẽ chết.

Nói trước

Ahchoo!

Ahchoo! (Tiếng hắt xì)

Nói sau

Bless you! What's the matter?

Cầu Chúa phù hộ cho bạn! Chuyện gì vậy?

Nói trước

Thanks. Ahchoo! I think there's air pollution here as well. If the air wasn't dirty, I wouldn't sneeze so much. Ahchoo!

Cảm ơn. Ahchoo! Mình nghĩ rằng có sự ô nhiễm không khí nữa. Nếu không khí không ô nhiễm, minh không hắt xì nhiều như vậy đâu. Ahchoo!

Nói sau

I've come up with an idea about our environmental project! How about giving a presentation about water and air pollution?

Mình có một ý kiến về một dự án môi trường! Chúng ta hãy trình bày một bài thuyết trình về ô nhiễm nước và không khí!

Nói trước

That's a good idea. Let's take some pictures of the factory and the lake to illustrate our presentation. Ahchoo!

Ý kiến hay. Chúng ta hãy chụp vài bức hình về nhà máy và hồ để minh họa bài thyết trình của chúng ta. Ahchoo!