Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Dan, I need to talk to you about something serious!
Dan, tôi cần nói chuyện với anh về một vài việc nghiêm túc.
Oh, Ok! What's going on?
Ồ, được thôi. Có chuyện gì vậy?
Were you told me? You know you used to be one of the sharpest people here but your performance lately, it just isn't you.
À. Anh nói cho tôi đi? Anh biết đấy anh từng là một trong những nhân viên suất xắc nhất ở đây nhưng hiệu suất làm việc của anh gần đây, đó không phải là anh.
What's that supposed to mean?
Ý chị là gì ạ?
Dan, look! We talked about your absences in the past and I thought we worked it out. But it's only gotten worse.
Dan, Chúng ta đã nói về việc anh vắng mặt trong quá khứ và tôi nghĩ mọi việc đã được giải quyết nhưng nó chỉ trở nên tệ hơn thôi.
Listen
Chị nghe này.
No, Dan! you listen. You are a good person. I like you when you started, you made time for people. You used to actually know how to listen and you got things done.
Không Dan! Anh nghe này. Anh là một người tốt. Tôi thích anh khi anh mới vào làm, anh dành thời gian cho mọi người. Anh từng thực sự biết cách lắng nghe và hoàn thành công việc.
Cathy, I still and the only one that got work done around here. You should talk to Becky, she is the one ...
Cathy, tôi vẫn vậy và là người duy nhất hoàn thành công việc quanh đây. Chị nên nói chuyện với Becky, cô ấy là người duy nhất ...
I saw the poker on your computer. Really? Poker at work? Dan come on. We all care about you and we want you to get some help.
Tôi đã thấy ván bài của anh trên máy tính, thật vậy sao? Anh đánh bài trong giờ làm? Dan thôi nào. Chúng tôi thực sự quan tâm đến anh và chúng tôi muốn anh được giúp đỡ.
Help? For what? Coming in late once in a while?
Giúp đỡ? Cho điều gì? Thỉnh thoảng đi muộn ư?
Look! I am not a professional but I really think you has a gambling problem.
Nghe này! Tôi không phải là chuyên gia nhưng tôi thực sự nghĩ anh gặp vấn đề về đánh bạc.
What? Cathy. This is nuts and it's none of your business.
Cái gì? Điều này thật điên rồ và đó không phải là việc của chị.
It is if you want to work here Dan.
Nó là việc của tôi nếu anh muốn làm việc ở đây Dan à.
Học câu