17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

serious

đứng đắn; nghiêm trang, nghiêm nghị

Xóa

sharpness

sự sắc; sự nhọn

Xóa

performance

hiệu suất

Xóa

absence

sự vắng mặt

Xóa

poker

ván bài