17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

ourselves

bản thân chúng tôi; bản thân chúng ta; tự chúng tôi; tự chúng mình

Xóa

calculate

tính, tính toán

Xóa

operate

hoạt động, vận hành, chạy (máy)

Xóa

profit

lời, lãi; lợi nhuận; tiền lãi

Xóa

minus

trừ

Xóa

theoretically

về mặt lý thuyết

Xóa

subject

(+to) phải chịu

Xóa

file

nộp

Xóa

audit

kiểm toám

Xóa

distribute

phân phối, phân phát