Nói trước

Wow! This gym is great!

Ồ! Phòng tập thể dục này tuyệt thật!

Nói sau

Yeah, I really like coming here. The equipment is modern and the people are friendly. What sports do you do, Duong?

Đúng vậy, tôi thực sự thích đến đây. Ớ đây thiết bị hiện đại còn con người thì thân thiện. Bạn chơi môn thể thao nào vậy Dương?

Nói trước

Well, I can do a little karate, and I play table tennis. Last week I played with Duy and I won for the first time.

À, tôi có thể chơi karate chút chút, và tôi còn chơi bóng bàn nữa. Tuần rồi tôi chơi với Duy và thắng lần đầu tiên.

Nói sau

Congratulations! How often do you do karate?

Chúc mừng nhé! Bạn chơi karate bao lâu một lần?

Nói trước

Every Saturday.

Thứ bảy hàng tuần.

Nói sau

You're very fit! I'm not good at many sports.

Bạn thật cân đối! Mình chẳng giỏi được nhiều môn thể thao.

Nói trước

I have an idea. You can come to the karate club with me.

Mình có một ý. Bạn có thể đến câu lạc bộ karate với mình.

Nói sau

No, I can't do karate.

Không, mình không thể chơi karate được.

Nói trước

But you can learn! Will you come with me on Saturday?

Nhưng bạn có thể học! Thứ Bảy này bạn đi cùng mình nhé?

Nói sau

Well.... OK.

À..được.

Nói trước

Great! meet you at the club at 10 a.m.

Tuyệt! Mình sẽ gặp cậu ở câu lạc bộ lúc 10 giờ sáng.

Nói sau

Sure. Where is it? How do I get there?

Được thôi. Nó ở đâu vậy? Làm sao mình đến đó?

Nói trước

It's Superfit Club, on Pham Van Dong Road. Take Bus 16 and get off at Hoa Binh Park. It's 15 minutes from your house.

Nó là Câu lạc bộ Superfit, trên đường Phạm Văn Đồng. Đi xe buýt số 16 và xuống công viên Hòa Bình. Nó cách nhà cậu 15 phút.

Nói sau

OK. See you then.

Được rồi. Gặp cậu sau.