Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

tennis

/ˈten.ɪs/

quần vợt

congratulations

/kən,græt∫ʊ'lei∫n/

sự chúc mừng

equipment

/ɪˈkwɪp.mənt/

thiết bị, dụng cụ

a factory with modern equipment

Chọn tất cả