Nói trước

I'm bored. Do you have any plans this evening?

Mình chán quá. Cậu có kế hoạch gì tối nay không?

Nói sau

No... What shall we do?

Không... Chúng ta sẽ làm gì?

Nói trước

How about seeing a film?

Chúng ta đi xem phim nhé?

Nói sau

Good idea! What shall we see?

Ý kiến hay đấy! Chúng ta sẽ xem gì?

Nói trước

Let's take a look at the film section of the paper. It says that White Sands is showing at Kim Dong Cinema at 8:00 o'clock tonight.

Chúng ta hãy xem phần phim ảnh của tờ báo kia. Nó đề là phim Cát trắng đang chiếu ở rạp Kim Đồng lúc 8 giờ tối nay.

Nói sau

Its a horror film. That's too frightening for me.

Nó là phim kinh dị. Phim đó làm mình sợ lắm.

Nói trước

OK, they are also showing Crazy Coconut at Ngoc Khanh Cinema.

Được thôi, cũng có phim Cây dừa điên đang chiếu ở rạp Ngọc Khánh.

Nói sau

What kind of film is it?

Đó là phim gì?

Nói trước

It's a romantic comedy.

Phim hài lãng mạn.

Nói sau

What is it about?

Nó nói về gì?

Nói trước

It's about a female professor and a male film star. They get shipwrecked on a deserted island and have to live together. Although the professor hates the film star at first, she falls in love with him in the end.

Nó nói về nữ giáo sư nổi tiếng và một nam ngôi sao phim ảnh. Họ bị đắm tàu trên đảo sa mạc và phải sống cùng nhau. Mặc dù vị giáo sư lúc đầu rất ghét nam ngôi sao điện ảnh, nhưng sau đó cô ấy đã đem lòng yêu anh ta vào cuối phim.

Nói sau

Who does it star?

Ai đóng vậy?

Nói trước

It stars Julia Roberts and Brad Pitt.

Ngôi sao Julia Roberts và Brad Pitt.

Nói sau

What have critics said about it?

Những nhà phê bình nói gì về nó?

Nói trước

Most of them say it's very funny and entertaining.

Hầu hết họ nói rằng nó rất hài hước và mang tính giải trí.

Nói sau

Hmm. I know. Why don't we decide when we get there?

Ừ mình biết rồi. Tại sao chúng ta không quyết định khi chúng ta đến đó?

Nói trước

OK, good idea!

Được, ý kiến hay đấy!