17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

critic

nhà phê bình

Xóa

entertaining

thú vị, làm vui lòng, vừa ý

Xóa

horror

sự khiếp sợ, kinh dị

Xóa

star

đóng vai chính