Nói trước

How's your international summer camp going, Phong?

Trại hè quốc tế của bạn như thế nào vậy Phong?

Nói sau

Awesome, just awesome.

Tuyệt, thật tuyệt vời.

Nói trước

You sound so happy. What do you like about it?

Bạn trông có vẻ rất vui. Bạn thích gì về nó?

Nói sau

It's hard to say. Everything's wonderful: the friends I've made, the places I've visited, the activities...

Thật khó để nói. Mọi thứ thật tuyệt vời: những người bạn, những nơi mà mình viếng. Những hoạt động...

Nói trước

Oh... Your English has improved a lot!

Ồ... Tiếng Anh của cậu đã cải thiện nhiều rồi đấy!

Nói sau

Absolutely. I use English every day, with people from different countries.

Chắc rồi. Mình sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, với những người từ những nước khác.

Nói trước

Where are they from?

Họ đến từ đâu vậy?

Nói sau

Everywhere! Places like India, Canada... English is also an official language here in Singapore.

Mọi nơi! Những nơi như Ấn Độ, Canada... Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức ở Singapore.

Nói trước

Right. Have you made any friends from English speaking countries?

Đúng vậy. Bạn có kết bạn với ai ở những nước nói tiếng Anh không?

Nói sau

I'm in a team with two boys from Australia and a girl from the USA.

Mình trong nhóm với 2 bạn nam từ úc và một bạn nữ từ Mỹ.

Nói trước

Do you have difficulty understanding them?

Bạn có thấy khó khăn khi hiểu họ không?

Nói sau

I found it difficult to understand them at first. Perhaps it's because of their accent, but it's OK now.

Mình thấy thật khó để hiểu họ, lúc đầu là vậy. Có lẽ bởi vì giọng của họ nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Nói trước

It's great that you can practise English with native speakers. When are you back?

Thật tuyệt khi bạn có thể thực hành tiếng Anh với người bản xứ. Khi nào bạn trở về?

Nói sau

Our camp closes on July 15th and I take the night flight home the same day.

Trại của chúng mình đóng vào ngày 15 tháng 7 và mình bắt chuyến bay đêm trở về cùng ngày.

Nói trước

Looking forward to seeing you then. Enjoy!

Mong rằng gặp được cậu sau. Bảo trọng!

Nói sau

I will. Thanks. Bye.

Cảm ơn cậu. Tạm biệt.