Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
You sound so happy. What do you like about it?
Bạn trông có vẻ rất vui. Bạn thích gì về nó?
It's hard to say. Everything's wonderful: the friends I've made, the places I've visited, the activities...
Thật khó để nói. Mọi thứ thật tuyệt vời: những người bạn, những nơi mà mình viếng. Những hoạt động...
Oh... Your English has improved a lot!
Ồ... Tiếng Anh của cậu đã cải thiện nhiều rồi đấy!
Everywhere! Places like India, Canada... English is also an official language here in Singapore.
Mọi nơi! Những nơi như Ấn Độ, Canada... Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức ở Singapore.
Do you have difficulty understanding them?
Bạn có thấy khó khăn khi hiểu họ không?
I found it difficult to understand them at first. Perhaps it's because of their accent, but it's OK now.
Mình thấy thật khó để hiểu họ, lúc đầu là vậy. Có lẽ bởi vì giọng của họ nhưng bây giờ thì ổn rồi.
It's great that you can practise English with native speakers. When are you back?
Thật tuyệt khi bạn có thể thực hành tiếng Anh với người bản xứ. Khi nào bạn trở về?
Our camp closes on July 15th and I take the night flight home the same day.
Trại của chúng mình đóng vào ngày 15 tháng 7 và mình bắt chuyến bay đêm trở về cùng ngày.
Looking forward to seeing you then. Enjoy!
Mong rằng gặp được cậu sau. Bảo trọng!
Học câu