17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

official

chính thống/ chính thức

Xóa

accent

trọng âm

Xóa

awesome

tuyệt vời

Xóa

international

quốc tế

Xóa

australia

Nước Úc

Xóa

camp

trại; chỗ cắm trại

Xóa

native

người bản địa