Giả lập hội thoại


How are your typing skills?

Kỹ năng đánh máy của anh thế nào?

I've been typing for a good many years.

Tôi đã đánh máy khá nhiều năm rồi.

How many words do you type per minute?

Anh đánh được bao từ trong 1 phút?

I type 65 words per minute.

Tôi đánh được 65 từ trong 1 phút.

Can you take dictation?

Anh có thể ghi chính tả không?

Yes, madam. I can take dictation.

Vâng, tôi có thể ghi chính tả.

Do you take shorthand?

Anh có thể tốc ký không.

Yes, I take shorthand very fast.

Có ạ, tôi có thể tốc ký rất nhanh.

Have you had any experiences with a computer?

Anh có kinh nghiệm sử dụng máy vi tính không?

I have approximately three years' experience in using a computer?

Tôi có xấp xỉ 3 năm sử dụng máy vi tính.

What kind of computers are you experienced in?

Với loại máy tính nào vậy?

I'm experienced in IBM - PC, compact and Great Wall computers.

Tôi có kinh nghiệm với máy tính để bàn IBM, Compact và Great Wall.

What kind of software do you have working knowledge of?

Anh có kiến thức ứng dụng với phần mềm nào?

I have working knowledge of WINDOWS and DOS.

Tôi có kiến thức ứng dụng với WINDOWS và DOS.

What certificates have you received?

Anh đã nhận được chứng chỉ gì?

I've received a computer operator's qualification certificate.

Tôi nhận được chứng chỉ chứng nhận sử dụng máy tính.

Can you drive?

Anh có biết lái xe không?

I'm learning now.

Hiện nay tôi đang học.