Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

package

/ˈpæk.ɪdʒ/

gói đồ, kiện hàng; hộp để đóng hàng

the postman brought me a large package

explore

/ɪkˈsplɔːr/

thám hiểm

narrow

/ˈnær.əʊ/

làm hẹp lại

a narrow path

delicious

/dɪˈlɪʃ.əs/

thơm tho, ngon lành

a delicious flavour

perhaps

/pəˈhæps/

có lẽ; có thể

perhaps the weather will change this evening

seaside

/'si:said/

bờ biển (nhất là nơi có nhà nghỉ mát)

own a house at the seaside

decide

/dɪˈsaɪd/

quyết định

decide a question

resort

/rɪˈzɔːt/

nơi nghỉ, trung tâm nghỉ ngơi lắm người lui tới

if negotiations fail, we shall have to resort to strike action

Chọn tất cả