Giả lập hội thoại


Nói trước

Yeah, David come on in.

Vâng, David mời anh vào.

Nói sau

How's the family?

Mọi người trong gia đình anh thế nào?

Nói trước

They are doing well.

Họ đều ổn cả.

Nói sau

I heard there's a promotion coming up next quarter. I would love to throw my name in the hat.

Tôi nghe nói là quý tới sẽ có đợt thăng chức. Tôi rất muốn tiến cử bản thân.

Nói trước

Yeah.. uh you know what? I've been looking at the numbers. Yours doesn't seem to be quite up to what we need.

Vâng .. anh biết không? Tôi đã xem xét các con số. Các con số anh đạt được giường như chưa đạt theo những gì chúng tôi cần.

Nói sau

Oh, I'm sorry. With all due respect sir, I have been here for 5 years and I've worked 60 and 70 hours a week. I show up earlier than anyone else. I am the hardest worker you have.

Với tất cả sự tôi trọng, tôi đã có 5 năm công tác và làm việc 60 và 70 giờ mỗi tuần. Tôi có mặt sớm hơn bất cứ ai. Tôi là nhân viên chăm chỉ nhất mà anh có.

Nói trước

This isn't a question of work ethic David. We love working with you. You bring great energy and work ethic .. but sometimes it just comes down to core, and hard facts. and we need numbers.

Đây không phải là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp David. Chúng tôi rất thích làm việc với anh. Anh mang tới năng lượng và đạo đức nghề nghiệp tuyệt vời .. nhưng đôi lúc thực tế lại là điều cốt lõi và chúng tôi cần những con số.

Nói sau

I don't understand, What are you saying?

Tôi không hiểu? ý anh là gì?

Nói trước

We have to let you go. The truth is, you're just not the right fit.

Chúng tôi phải để anh đi. Sự thực thì anh không phải là người phù hợp.

Nói sau

Ok, Thanks for your opportunity.

Vâng, cảm ơn vì cơ hội của anh.