17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

family

gia đình

Xóa

promotion

sự thăng cấp; sự thăng chức; sự đề bạt

Xóa

quarter

quý (trong 1 năm)

Xóa

respect

sự tôn trọng, sự kính trọng

Xóa

energy

sinh lực, nghị lực

Xóa

opportunity

cơ hội, thời cơ