Hội thoại giả lập - Getting Started - Những bức hình thật đẹp!


Giả lập hội thoại


Nói trước

What nice photos! Have you been to all these places?

Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?

Nói sau

Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot.

Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

Nói trước

Is the weather there hotter than in Sydney?

Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

Nói sau

Oh yes! Sydney isn't so hot.I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and the most beautiful in the world!

Nóng hơn! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phố sạch và đẹp nhất trên thế giới.

Nói trước

Is this London? What bad weather!

Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

Nói sau

Yes, we've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building...

Vâng, chúng mình từng đến đó hai lần. Bạn có thấy tháp Big Bang không? Cũng có những tòa nhà hiện đại, như tòa nhà hình quả trứng...

Nói trước

And this must be Times Square in New York.

Và đây chắc là Quảng trường Thời Đại ở New York.

Nói sau

Yes! I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it?

Đúng thế! Mình chưa bao giờ đến đó. Bức ảnh này là anh trai mình gửi. Nó trông thật tuyệt phải không nào?