Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
What nice photos! Have you been to all these places?
Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?
Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot.
Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.
Is the weather there hotter than in Sydney?
Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?
Oh yes! Sydney isn't so hot.I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and the most beautiful in the world!
Nóng hơn! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phố sạch và đẹp nhất trên thế giới.
Is this London? What bad weather!
Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!
Yes, we've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building...
Vâng, chúng mình từng đến đó hai lần. Bạn có thấy tháp Big Bang không? Cũng có những tòa nhà hiện đại, như tòa nhà hình quả trứng...
And this must be Times Square in New York.
Và đây chắc là Quảng trường Thời Đại ở New York.
Yes! I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it?
Đúng thế! Mình chưa bao giờ đến đó. Bức ảnh này là anh trai mình gửi. Nó trông thật tuyệt phải không nào?
Học câu