Học từ vựng

Học từ vựng

  • Đã thuộc (2)
  • Chưa thuộc (11)

places

nơi, chỗ

is this the place where it happened?

weather

thời tiết

cold weather

egg-shaped

hình quả trứng

building

tòa nhà

building materials