Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Which festival did you choose, Nick?
Em chọn lễ hội nào, Nick?
Actually, I chose a Vietnamese festival!
Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!
Oh really? Which one did you choose?
Thật không? Em chọn lễ hội nào?
I chose the Elephant Race Festival in Dak Lak. I think elephants are fascinating animals! It must be amazing to see them racing.
Em chọn Lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.
OK. that's interesting. How about you. Mai?
Được, thú vị đó. Còn em, Mai?
I chose Diwali. It's an Indian festival.
Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội Ấn Độ
Well, it's called the 'Festival of Lights' and it's a religious festival. I think candles are so romantic. and I love fireworks. There are lots of both during Diwali.
Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn, và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.
I chose La Tomatina. It's held in Spain. in a small town called Butiol. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest.
Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.
I chose something a little different. It's a music festival called Burning Man. It's held every year at the end of August. People go to the desert. make a camp, and have a party!
Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man. Nó được tể chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!
Wow, that's a new one on me! Sounds fascinating. OK. I d like you to write up your reports and hand them in to me by...
Ồ! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, cô muốn các em viết bài báo cáo và nộp chúng cho cô...
Học câu