17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

typhoon

bão

Xóa

damage

thiệt hại

Xóa

homeless

không nhà cửa, vô gia cư

Xóa

disaster

tai họa, thảm họa

Xóa

trap

làm cho mắc kẹt

Xóa

accommodation

phòng để ở, chỗ ở