Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Welcome to English Club. Today, I'm going to do a quick quiz to check your knowledge of the English language. Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?
Chào mừng các em đến với câu lạc bộ tiếng Anh. Hôm nay, thầy cho các em chơi trò đố vui để kiểm tra kiến thức của các em về tiếng Anh. Câu 1: Có phải tiếng Anh được nói như ngôn ngữ đầu tiên bởi hầu hết mọi người trên thế giới.
Of course, it is.
Chắc chắc rồi ạ.
Incorrect. Chinese is. Question two: Does English have the largest vocabulary?
Không đúng. Đó là tiếng Trung Quốc. Câu 2: Tiếng Anh có vốn từ vựng rộng nhất đùng không?
Yes, with approximately 500,000 words and 300.000 technical terms.
Vâng ạ, với khoảng 500,000 từ và 300,000 thuật ngữ kỹ thuật.
Yes, spot on! This is due to the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages.
Chính xác. Đó là bởi vì việc mở rộng của tiếng Anh, tiếng Anh đã mượn từ vựng từ nhiều nước khác.
Yeah, if there weren't so many words, it would be easier for us to master it!
Vâng, nếu không có quá nhiều từ sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta thành thạo nó.
Ha ha... But the simplicity of form makes English easy to learn. Many English words have been simplified over the centuries. Now, question three: Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, and an adjective?
Haha...nhưng sự đơn giản về cấu tạo từ đã làm cho tiếng Anh dễ học. Nhiều từ tiếng Anh đã được đơn giản hóa nhiều thế kỷ qua. Bây giờ, câu 3: Em nào có thể nói cho thầy biết một từ tiếng Anh có thể là danh từ, động từ và tính từ?
I think the word subject can operate as a noun, a verb and an adjective.
Em nghĩ từ " subject" có thể đóng vai trò như 1 danh từ, động từ và tính từ ạ.
Excellent. In English, the same word can operate as many parts of speech. That's due to its flexibility. Question four: What is the longest word in English which has only one vowel?
Xuất sắc. Trong tiếng Anh, cùng 1 từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau. Đó là do sự linh hoạt của nó. Câu 4: Từ nào dài nhất trong tiếng Anh mà chỉ có 1 nguyên âm?
Is it length?
Là từ length hả thầy?
No, I think it's strengths.
Không tớ nghĩ là strengths.
That's right, Vy. Lastly, question five: Who can tell me at least three varieties of English?
Đúng rồi Vy. Cuối cùng, câu 5: em nào có thể kể cho thầy ít nhất 3 sự đa dạng của tiếng Anh?
American English, Australian English, and er, yes, Indian English.
Anh Mỹ, Anh Úc, và à...Anh Ấn ạ.
Học câu