17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

love

thích, ưa thích

Xóa

hate

ghét, căm ghét

Xóa

teacher

giáo viên

Xóa

teach

dạy

Xóa

english

tiếng Anh

Xóa

like

thích, ưa

Xóa

ice cream

kem lạnh