17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

how

như thế nào, ra sao

Xóa

fine

khỏe, tốt

Xóa

and

và, còn

Xóa

thanks

cảm ơn

Xóa

well

tốt, ổn, khoẻ

Xóa

very

rất

Xóa

are

thì, là