Atomic

600 từ vựng toeic

Banking : Ngân Hàng

học từ vựng

0%

Từ cần học

accept

/əkˈsept/

nhận, chấp nhận, thừa nhận, công nhận

accept a gift

balance

/ˈbæl.əns/

(n) cái cân, cán cân, sự cân bằng; số dư tài khoản; (v) quyết toán

borrow

/ˈbɒr.əʊ/

vay, mượn

borrow money from a friend

cautiously

/'kɔ:∫əsli/

‹một cách› thận trọng, cẩn thận (carefully)

deduct

/dɪˈdʌkt/

lấy đi, trừ đi, khấu trừ

deduct 10% from the wages

dividend

/ˈdɪv.ɪ.dend/

tiền lãi cổ phần, tiền được cuộc, cái bị chia, số bị chia (toán)

mortgage

/ˈmɔː.ɡɪdʒ/

(n) sự cầm cố, sự thế chấp; (v) cấm cố, thế chấp

it's difficult to get a mortgage on an old house

restricted

/rɪˈstrɪk.tɪd/

bị hạn chế, bị giới hạn

restricted development

signature

/ˈsɪɡ.nə.tʃər/

chữ ký, ký hiệu, dấu hiệu

a document with two signatures

transaction

/trænˈzæk.ʃən/

sự giao dịch, công việc kinh doanh

transaction on the Stock Exchange

Chọn tất cả