Giả lập hội thoại


Good evening, sir, and welcome to Chez Attitude.

Xin chào ngài, chào mừng đến với Chez Attitude.

We have a dinner reservation for four at 7:00 under the name of Foster.

Chúng tôi có đặt bàn cho bữa ăn tối cho bốn người lúc 7 giờ dưới tên của Foster.

Yes, Mr. Foster, if you would please be seated over in the waiting area, our hostess will be with you in a moment.

Vâng, ông Foster, ông vui lòng ngồi ở khu vực chờ, bà chủ của chúng tôi sẽ lại trong giây lát.

Thank you. Would it be OK if we have a cocktail while we are waiting?

Cảm ơn cô. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có một ly cocktail trong khi chúng tôi chờ đợi?

Of course, I will tell her.

Tất nhiên rồi, tôi sẽ nói với cô ấy.

I would really prefer an outside table. Would that be possible?

Tôi thực sự thích một cái bàn bên ngoài. Điều đó có thể không?

Sure, if you would like one of those tables, I could seat you right away.

Chắc chắn rồi, nếu ông muốn một trong những bàn đó, tôi có thể đặt ngay cho ông.

Sure, that would be great! Thank you!

Chắc chắn là sẽ rất tuyệt đây! Cảm ơn cô!

Here are your menus and the wine menu, and would you like to order your drinks now?

Đây là thực đơn của ông và thực đơn rượu vang, ông có muốn gọi đồ uống ngay bây giờ không?

Yes, I would like a vodka gimlet, please.

Vâng, làm ơn cho tôi một ly vodka gimlet.

Sure, no problem, sir.

Chắc chắn rồi, không vấn đề gì, thưa ông.

Thank you very much.

Cảm ơn cô rất nhiều.