Học câu

Good evening, sir, and welcome to Chez Attitude.
Xin chào ngài, chào mừng đến với Chez Attitude.
Thu âm
Nghe lại
We have a dinner reservation for four at 7:00 under the name of Foster.
Chúng tôi có đặt bàn cho bữa ăn tối cho bốn người lúc 7 giờ dưới tên của Foster.
Thu âm
Nghe lại
Yes, Mr. Foster, if you would please be seated over in the waiting area, our hostess will be with you in a moment.
Vâng, ông Foster, ông vui lòng ngồi ở khu vực chờ, bà chủ của chúng tôi sẽ lại trong giây lát.
Thu âm
Nghe lại
Thank you. Would it be OK if we have a cocktail while we are waiting?
Cảm ơn cô. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có một ly cocktail trong khi chúng tôi chờ đợi?
Thu âm
Nghe lại
Of course, I will tell her.
Tất nhiên rồi, tôi sẽ nói với cô ấy.
Thu âm
Nghe lại
I would really prefer an outside table. Would that be possible?
Tôi thực sự thích một cái bàn bên ngoài. Điều đó có thể không?
Thu âm
Nghe lại
Sure, if you would like one of those tables, I could seat you right away.
Chắc chắn rồi, nếu ông muốn một trong những bàn đó, tôi có thể đặt ngay cho ông.
Thu âm
Nghe lại
Sure, that would be great! Thank you!
Chắc chắn là sẽ rất tuyệt đây! Cảm ơn cô!
Thu âm
Nghe lại
Here are your menus and the wine menu, and would you like to order your drinks now?
Đây là thực đơn của ông và thực đơn rượu vang, ông có muốn gọi đồ uống ngay bây giờ không?
Thu âm
Nghe lại
Yes, I would like a vodka gimlet, please.
Vâng, làm ơn cho tôi một ly vodka gimlet.
Thu âm
Nghe lại
Sure, no problem, sir.
Chắc chắn rồi, không vấn đề gì, thưa ông.
Thu âm
Nghe lại
Thank you very much.
Cảm ơn cô rất nhiều.
Thu âm
Nghe lại